Enn November 2019 hat d’CNEL hir Walen, wou en néien Bureau Exécutif gewielt ginn ass fir déi nächst 2 Joer! 😊

Den néien CNEL Bureau setzt sech zesummen mam:

  • Kimon Leners (LAM) – Präsident
  • Lex Tosseng (LCD) – 1. Vize-Präsident
  • Anne Lecuit (LBV) – 2. Vize-Präsidentin
  • Anna Moura (LLJ) – Secrétaire générale
  • Nicole Duque (LMRL) – Secréataire adjointe

Mir wënschen hinnen 5 alles Guddes an hiren néien Missiounen! 🙌