Accompagnateur Schülercomité

Een Accompagnateur – Begleeder – vum Schülercomité huet als Haaptroll de Schülercomité ze begleeden an ze stärken duerch punktuell Ennerstetzung do wou d’Schüler se brauchen. D’Spagat ass secherlech net emmer einfach, mee als Accompagnateur muss een dat net elleng ugoen. D’CNEL an den ZpB organiséiere reegelméisseg Aktivitéiten déi Begleeder stärken, fir dat sie selwer duerno hier Schüler besser stärke kënnen.

Méi Informatiounen op zpb.lu/participer/schulerkommitte

Als Accompagnateur ass et wichteg sech ze mellen fir Informatiounen ze kréien, bei der CNEL an awer och beim ZpB.