Schülercomité: Begleeder

Schülercomité: Begleeder

Een Accompagnateur – Begleeder – vum Schülercomité huet als Haaptroll de Schülercomité ze begleeden an ze stäerken duerch punktuell Ënnerstëtzung do wou d’Schüler se brauchen. D’Spagat ass sécherlech net ëmmer einfach, mee als Accompagnateur muss een dat net elleng ugoen.

Als Begleeder ass et wichteg mat der CNEL am Kontakt ze stoen, fir iwwert verschidden Offeren déi CNEL fir Schülercomitéen ubitt informéiert ze sinn.

D’Begleeder kennen sech och gären un de ZpB (Zentrum für politische Bildung) wennen, si organiséiere nämlech reegelméisseg Aktivitéiten déi Begleeder stäerken, fir dat si selwer duerno hier Schüler besser stäerke kënnen.

Méi Informatiounen fannt op zpb.lu/participer/schulerkommitte

 

 

📍Hei fannt dir och Material fir Begleeder, déi CNEListen ausgeschafft hunn

 

Begleeder: Roll a Missioun

D’CNEListen hunn sech op hirem CNEL-Weekend 2019 Gedanken gemaach, wéi d’Roll an d’Missioun vum Begleeder ausgesinn soll.   📍 Hei fannt dir d’Resultat: Begleeder- Eng Job...