BE CNEL 2020 – 2021

D’CNEL huet säit Mëtt November zwee néi Gesichter an hirem Bureau Exécutif! 🤩

 

D’CNEL felicitéiert an heescht d’Marie-Brufina Leshwange-Mokita aus der Ecole Sainte-Anne an de Liam Bloden aus dem Lycée Edward Steichen Clervaux häerzlech Wëllkomm am Bureau a wënschen hinne vill Erfolleg an hire néie Missiounen.

 

(Op der Foto feelt den Lex Tosseng (LCD))

Dem Anna Moura an dem Nicole Duque seet d’CNEL villmools Merci fir hiren Asaz dat lescht Joer a wënscht hinnen alles Guddes op hirem weidere Wee. 🤗

D’CNEL freet sech op e weidert spannend CNEL Joer!