Mir brauchen dech: Kreéier eis e Logo fir d’Woch vun der Demokratie! :)

Am Kader vun der Demokratiewoch an de Lycéeë lancéieren de CePAS zesumme mat der CNEL an dem ZpB
e Concours fir e Logo fir Demokratiewoch ze fannen! 
Dee Concours riicht sech un all Schüler hei am Land.
Dem Gewënner säi Logo gëtt fir déi folgend Demokratiewochen am ganze Land benotzt an de Gewënner kritt en iPad.
Hëlleft eis de Concours ze verbreeden an gitt d’Infoen un är kreativ Schoulkolleege weider. 😉
Am Anhang fannt dir weider Detailer. Deadline ass bis de 15. Mee. Bei Froe kennt dir iech gäre mëllen: info@cnel.lu

 

Appel à projet 
Création du logo national de la « Semaine de la démocratie et de la citoyenneté »
Depuis 2022, la Semaine de la démocratie et de la citoyenneté est organisée chaque année dans l’ensemble des lycées du Luxembourg.
En 2023, sa deuxième édition se déroulera du 23 au 27 octobre.
Pour cette occasion, nous invitons tous les jeunes ayant des talents en matière de graphisme ou d’art, à soumettre leurs créations pour l’identité visuelle de la semaine de la démocratie !