D’CNEL huet ewéi vill GSO Klassen am Land mat Iwwerraschung festgestallt dass een an de GSO Klassen an de Haaptfächer Connaissance du monde contemporain a Psychologie- Communication a Zukunft net méi op däitsch oder franséisch äntweren dierf, wéi et säit Quatrième un fir d’Schüler üblech war. Dëse Choix soll ab der Rentrée 2021/2022 de Schüler ewechfalen an et dierf een nëmmen nach op franséisch äntweren.

Liest hei den Avis vun der CNEL dozou:

AvisCNELGSOCdMPC