Avis zur Schoulreform – d’Käraarbecht vun der CNEL

D’Lëscht Joer schonn hat sech d’CNEL mat der Schoulreform beschäftegt!Deemools hunn d’Schülervertrieder sech Gedanke gemaach nach virun dat et een offizielle Gesetzestext presentéiert gouf!

Sait dësem Schouljoer ass den Text bekannt an d’CNEL huet während de leschte Méint intensiv un dësen Avis geschafft bis dat dësen op der Plénièressëtzung vum 11. Mee unanime vun de Schülervertrieder ugeholl gouf!

Am Anhang fannt dir den Avis op Lëtzebuergesch an op Franséisch.

Ob Lëtzebuergesch – Avis Schoulreform LU

Ob Franséisch –  Avis réforme scolaire FR    

Prioritéiten – Priorités Avis Schoulreform