Der CNEL hiren Avis an der Press

  • 100komma7

Walrecht ab 16 an Integratioun vun der KI: d’CNEL mat Fuerderungen un d’Regierung

https://www.100komma7.lu/news/Walrecht-ab-16-an-Integratioun-vun-der-KI-d-CNEL-huet-hir-Fuerderungen-un-d-Regierung-presenteiert?pd=radio

  • RTL Lëtzebuerg

President vun nationaler Schülerkonferenz am Interview
“Ouni mental Gesondheet keng schoulesch Leeschtung”

https://www.rtl.lu/news/national/a/2170476.html?utm_source=facebook

  • Tageblatt Lëtzebuerg

Luxemburg / Das „Lycée“ von morgen: CNEL empfiehlt zusätzliche Modernisierung des Schulunterricht

https://www.tageblatt.lu/headlines/das-lycee-von-morgen-cnel-empfiehlt-zusaetzliche-modernisierung-des-schulunterrichts/

  • L’Essentiel

Lycée-Schüler fordern Recht auf Ruhe vor Lehrern

https://www.lessentiel.lu/de/story/luxemburg-lycee-schueler-fordern-recht-auf-ruhe-vor-lehrern-103046618

Les lycéens réclament un droit à la déconnexion

https://www.lessentiel.lu/fr/story/au-luxembourg-les-lyceens-reclament-un-droit-a-la-deconnexion-103046603

  • Luxemburger Wort

Nationale Schülervertretung „Das Handy gehört zu einer fortschrittlichen Schule“

https://www.wort.lu/politik/das-handy-gehoert-zu-einer-fortschrittlichen-schule/8522629.html

  • contacto

Educação “Ainda há professores que discriminam os alunos estrangeiros no Grão-Ducado”

https://www.contacto.lu/sociedade/ainda-ha-professores-que-discriminam-os-alunos-estrangeiros-no-grao-ducado/8566696.html