Bichermaart goes Jugendmaart 16. September 2023

SAVE THE DATE!

No 3 Joer ass de Bichermaart erëm do! An dëst Kéier ënnert enger néier Form a mat néien Numm. 🤩🥳

Bichermaart goes Jugendmaart 2023: Samschdes, de 16. September op der Place d’Armes an der Staat

👉 Du bass Schüler an engem Lycée?

👉 Du hues Saachen doheem trëllen déi’s du net méi richteg brauchs mee déi och ze Schued sinn fortzegehéien?

👉 Du wëlls dir e klengt Täschegeld verdéngen?

👉 Du kenns gären mat aneren Schüler a Kontakt?

👌 Da gëff dengen Saachen en zweet Liewen a komm op de Bichermaart goes Jugendmaart!

D’CNEL, déi national Schülerkonferenz, organiséiert mat der Ënnerstëtzung vum Service Jeunesse vun der Ville de Luxembourg de Bichermaart goes Jugendmaart.

Do hutt dir Lycéesschüler d’Méiglechkeet är Saache ze verkafen, op et elo Schoulbicher sinn, Schoulmaterial, Kleeder oder aner Saachen.

Puer interessant Organisatiounen fir d’Schüler sinn deen Dag och dobäi  ! (More infos coming soon 😉)

Ausserdeem kanns du dech op der Platz iwwert d’CNEL an d’Schülercomitéë informéieren.

D’CNEL freet sech iech deen Dag an der Staat ze gesinn! 😁

Umellen fir ze verkafen:

Eng Umeldung ass net obligatoresch, awer wënschenswäert.

Esou si mir sécher dir en Dësch ënnert engem Zelt ze ginn.

Hei kanns du dech umellen: bit.ly/BGJ

Bei Froen zéck net eis ze kontaktéieren: info@cnel.lu oder 406090333

 

Après trois ans, le Bichermaart est de retour ! Et cette fois-ci sous une nouvelle forme et avec un nouveau nom. 🤩🥳

Bichermaart goes Jugendmaart 2023: Samedi, le 16 septembre 2023 à la Place d’Armes en Luxembourg Ville

👉 Tu es élève dans un lycée ?

👉 Il y a chez toi des objets qui traînent, dont tu n’as plus vraiment besoin, mais que tu trouves trop dommage de jeter ?

👉 Tu veux te faire un peu d’argent de poche ?

👉 Tu aimerais entrer en contact avec d’autres élèves du pays ?

👌  Alors donne une seconde vie à tes affaires et viens au Bichermaart goes Jugendmaart !

La CNEL (Conférence nationale des élèves) organise le Bichermaart goes Jugendmaart avec le soutien du Service de la jeunesse de la Ville de Luxembourg.

Vous, les élèves, avez la possibilité d’y vendre vos affaires, q’il s’agisse de livres scolaires, de matériel scolaire, de vêtements, ou d’autres objets.

Quelques organisations intéressantes pour les élèves seront également présentes ce jour-là ! (More infos coming soon 😉)

En outre, vous pouvez vous informer sur la CNEL et les comités d’élèves.

La CNEL serait ravie de vous voir cette journée en centre-ville ! 😁

Inscrivez-vous pour vendre vos affaires :

L’inscription n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée.

Ainsi, nous sommes certains de vous mettre une table et une tente à votre disponibilité.

Vous pouvez vous inscrire ici : bit.ly/BGJ

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : info@cnel.lu ou 406090333