Am Kader vum Dialogue Structuré (DS) huet de Nationalen Aarbechtsgrupp, wou d’CNEL ee wichtegen Member ass, eng grouss JUGENDEMFRO gestart. Dës Ëmfro déngt dozou deenen jonken vun Lëtzebuerg hir Ideen ze sammelen wéi si hir Zukunft gesinn an waat si vun Nationalen an Europäeschen Politiker erwaarden.

–> Et wir eis wichteg dass esou vill wi méiglech Jonker matmaachen fir dass mir mat enger repräsentiver Äntfert bei di politesch Responsable kënnen goen.

Link Facebook Event: http://bit.ly/jugendemfro

Link Jugendëmfro Lëtzebuergesch: https://www.surveymonkey.com/r/Jugendemfro

Link Jugendëmfro Englesch: https://www.surveymonkey.com/r/YouthInquiry

Link Jugendëmfro Franzéisch: https://www.surveymonkey.com/r/dialoguejeunesse

Am viraus ee grousse MERCI fir d’’Matmaachen a bonne chance!