Soo deng Meenung zur Reform!

Am Kontext vun der Reform huet den “Aktiounscomité Reform 2011”, bestohend aus der UNEL (Union Nationale des Etudiant(e)s du Luxembourg, dem Jugendparlament, der CNEL an mat der Ennerstetzung vum CIJ (Centre d’Information Jeunes) an CGJL (Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgoise) verschidden Mesuren geholl:

Continue reading